Skip to content
Mauviel1830 Политика за поверителност

Политика за поверителност

(версия 13/04/2021 г.)

Поверителността на Вашите лични данни е важна за нас.

Ние събираме и използваме Вашите лични данни само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни, по-специално Общия регламент относно защитата на данните 2016/679 от 27 април 2016 г. („ОРЗД“), и настоящата политика за поверителност.

С настоящата декларация за поверителност Ви предоставяме допълнителна информация за личните данни, които обработваме, защо ги обработваме, как получаваме данните, за какъв срок ги съхраняваме и с кого ги споделяме. Също така предоставяме допълнителна информация за това как можете да упражнявате правата си.

1. Самоличност и данни за контакт

Администраторът на Вашите лични данни е следното юридическо лице:

The Cookware Company Europe BV
Antoon Catriestraat 12
9031 Drongen
Белгия

Номер на предприятието: 0635.907.452

Ако имате въпроси относно обработването на Вашите лични данни, можете да се свържете с нас по всяко време по електронната поща (privacy@cookware-co.com) или с писмо по пощата до посочения по-горе адрес на вниманието на отдел „Поверителност на личните данни“ (Attn. Privacy).

2. Цели

Ние обработваме Вашите лични данни за една или повече от следните цели: Уебсайт

За всяка цел по-долу са посочени личните данни, които обработваме, защо ги обработваме, как получаваме данните, за какъв срок ги съхраняваме и с кого ги споделяме.

Уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт, ние обработваме Вашите лични идентификационни данни (IP адрес и бисквитки).

Тези данни ни позволяват да подобряваме изживяването Ви при сърфиране на нашия уебсайт и да персонализираме по-добре нашия уебсайт и уеб магазин към Вашите предпочитания.

Правното основание за поставяне на задължителни и функционални бисквитки е нашият законен интерес да предоставяме добре функциониращ и удобен за ползване уебсайт (чл. 6, §1, (е) ОРЗД). Поставянето на аналитични бисквитки, рекламни бисквитки и бисквитки на социалните медии се извършва само ако сте дали съгласието си (за повече информация вижте нашата Политика за използване на бисквитки).

Получаваме тези лични данни директно от Вас.

Срокът на съхранение е различен за различните видове бисквитки, като можете да променяте предпочитанията си относно бисквитките по всяко време (за повече информация вижте нашата Политика за използване на бисквитки).

Споделяме тези лични данни само с доставчици на ИТ и софтуер, с които си сътрудничим във връзка с нашия уебсайт. Тези лични данни могат да бъдат споделяни и с други дружества от групата, към която принадлежим, или с външни дружества в контекста на сливане или придобиване на нашето дружество.

3. Сигурност

Въвели сме целесъобразни технически и организационни мерки, за да гарантираме поверителността на личните Ви данни и да защитим данните Ви от случайно и незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване и достъп.

Сключили сме необходимите договорни споразумения със съответните трети страни, с които работим заедно, и няма да прехвърляме Вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство, без да сме гарантирали, че за Вашите лични данни е предоставено еквивалентно ниво на защита на мястото на прехвърлянето им.

Не прилагаме автоматизиран процес на вземане на решения.

4. Права

Можете да се свържете с нас по всяко време, за да упражните следните права:

  • Искане за достъп или коригиране на Вашите лични данни.
  • Искане за изтриване на Вашите лични данни.
  • Искане за ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
  • Искане за възражение срещу обработването на Вашите лични данни.
  • Искане за прехвърляне на Вашите данни на друг доставчик на услуги.
  • Жалба, ако смятате, че не действаме в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Можете да подадете жалба и до надзорния орган.

Можете да упражните горепосочените права, като се свържете с нас по електронната поща (privacy@cookware-co.com) или с писмо по пощата до адреса, посочен в раздел 1.

Ние зачитаме всички права, свързани с Вашите лични данни, на които имате право съгласно приложимото законодателство.

За дейностите по обработване, за които правното основание е законен интерес (вижте раздел Цели), можете да поискате повече информация във връзка с теста за балансиране, който сме провели в този контекст.

В случай на съмнение относно Вашата самоличност може да поискаме допълнителна информация за потвърждаване на самоличността Ви.

5. Актуализиране

Настоящата политика за поверителност може да бъде променяна периодично в рамките на приложимите разпоредби за защита на данните. Актуалната версия на политиката за поверителност е достъпна по всяко време на нашия уебсайт.